Wykaz parametrów TDXDraw wraz z opisem:

 1. AutoInitialize(Boolean) – jeśli wartość będzie True, wtedy podczas uruchamiania programu automatycznie będzie inicjować tryb graficzny DirectX.
 2. AutoSize(Boolean) – jeśli wartość będzie True, to program automatycznie dopasuje rozmiar DxDraw do rozmiaru programu
 3. Color(Color) – kolor tła dla okna DelphiX np. clBlue – niebieski SurfaceHeight, SurfaceWidth – szerokość(H) oraz długość(W) obszaru przeznaczonego do wyświetlania grafiki.
 4. Enabled(Boolean) – jeśli ustawisz true to DxDraw będzie aktywne, jeśli False to będzie nieaktywne
 5. Visible(Boolean) – jeśli ustawisz true to DxDraw będzie widoczne, jeśli False to będzie ukryte
 6. Drivers – ustawiasz sterownik do obsługi DirectX.
 7. Finalize – zamyka tryb graficzny DirectX
 8. Flip – odświeża okno DirectX dla danej klatki
 9. Initialize – wczytuje tryb graficzny DirectX
 10. Render – wyświetla grafikę dla danej klatki (D3D)
 11. Restore – Odświeża całe okno DirectX
 12. Camera – ustawienia kamery (D3D)
 13. CanPalleteAnim(boolean) – ustawiasz czy ma być animowana paleta kolorów
 14. Clipper – wycinek ekranu (D3D)
 15. NowOptions – ustawiasz opcje DirectX
 16. Pallete – ustawienia palety kolorów
 17. Scene – ustawienie sceny DirectX 3D
 18. Surface – ustawienia pola do wyświetlania grafiki
 19. ZBuffor – ustawiasz czy ma być uruchominy dodatkowy bufor pamięci

Ustawienia Align(TAlign) – pozycja okna DXDraw:

 1. alBottom -na dole
 2. alClient -na całym ekranie
 3. alLeft -po lewej stronie
 4. alRight -po prawej stronie
 5. alTop -u góry
 6. alNone -nie ustawiaj

Ustawienia Display:

 1. BitCount – ustawiasz ilo bitowa ma być wyświetlana grafika 8(256 kolorów), 16 ,24 ,32.
 2. Height, width – wysokość ekranu, szerokość ekranu np 200×320, 240×320, 480×640, 600×800, 768×1024
 3. FixedBitCount – ustawiasz, czy ma dopasować liczbę kolorów do podanej przez Ciebie, jeśli tak to True\
 4. FixedRatio – ustawiasz, czy ma dopasować rozdzielczość do podanej przez Ciebie, jeśli tak to True
 5. FixedSize – ustawiasz, czy ma dopasować długość i szerokość do podanej przez Ciebie, jeśli tak to True

Ustawienia Options:

 1. doFullScreen – ustaw pełny ekran
 2. doNoWindow – zabrania (jeśli ustawione na true) zmianę stanu okna (maksymalizacja, minimalizacja, przywrócenie)
 3. doAllowReboot- jeśli wybierzesz false wtedy blokujesz użycie klawiszy Crtl+Alt+Delete
 4. doWaitVBlank-likwiduje efekt migotania obrazu
 5. doAllowPallete256 – ustaw paletę na 256 kolorów
 6. doSystemMemory – rezerwuje pamięć systemową
 7. doStretch – rozciągnij DxDraw do wielkości ekranu
 8. doCenter – wycentruj okno z grafiką
 9. doFlip – odświeżaj każdą klatkę
 10. do3D – automatycznie initializuj tryb DirectX 3D
 11. doDirectX7Mode – procuj w trybie DirectX 7
 12. doRetainedMode – użycie trybu Retained (tryb w którym operujemy tylko na modelach resztę wykonuje za nas Direct3D)
 13. doHardware – używaj przyspieszenia sprzętowego
 14. doSelectDrive – używaj wybranych sterowników DX
 15. doZBuffor – uaktywnij dodatkowy Z buffor pamięci

Ustawienia Surface:

 1. Draw – rysuje obraz
 2. DrawAlpha – rysuje obraz z efektem półprzezroczystości
 3. DrawRotate – rysuje obracający się obraz
 4. DrawWaveX – rysuje falowany obraz. Są jeszcze efekty pośrednie Alpha z Wave, itp. Draw, DrawAdd, DrawSub, DrawAlpha, StretchDraw DrawWaveX, DrawWaveXAdd, DrawWaveXAlpha, DrawWaveSub DrawRotate,DrawRotateAdd,DrawRotateAlpha, DrawRotateSub
 5. Fill – czyści ekran na wybrany kolor
 6. FillRect – czyści wybrany fragment ekranu na wybrany kolor
 7. LoadFromDIBRect,LoadFromGraphicRect – otwiera rysunek i wstawia go w określoną pozycję z pliku
 8. LoadFromDIB,LoadFromGraphic, LoadFromFile – otwiera rysunek z pliku
 9. Lock, UnLock – blokuje , odblokowuje ekran
 10. Canvas – zbiór procedur do rysowania po ekranie, trzeba po nich użyć procedury restore
 11. Pixels – służy do rysowania pojedyńczych punktów, oraz odczytywania koloru ekranu w danym punkcie
 12. TransparentColor – kolor, który ma służyć za przezroczyste tło

Autor: Nakiel