Jak za pomocą Drag&Drop przenieść item z jednego ListBox do drugiego?

Na początku w obu listach ustaw DragMode na dmAutomatic. Następnie ustaw dla nich wspólne procedury DragOver oraz DragDrop :

Autor: Nakiel

Czytaj więcej

Jak w pętli odwołać się do wszystkich komponentów?

Jeżeli chcesz się odwołać do np. wszystkich TEdit, użyj następującego kodu:

ComponentCount przechowuje liczbę komponentów znajdujących się na formie. Components to tablica zawierająca kolejne komponenty. Sprawdzamy operatorem is, czy dany komponent jest klasy TEdit, a jeśli tak, to każemy, za pomocą operatora as, uznać go za TEdit. Dzięki temu mamy dostęp do metod i […]

Czytaj więcej

Jak w Memo programowo przejść kursorem na początek danej linii?

Posłuż się następującym kodem:

Autor: Nakiel

Czytaj więcej

Jak utworzyć nową kopię istniejącego egzemplarza klasy?

Użyj tego kodu :

Autor: Nakiel

Czytaj więcej

Jak uniemożliwić wpisanie do Edit znaków innych niż cyfry?

W OnKeyPress Edit wpisz:

Kod ten pozwala wprowadzać liczby całkowite oraz zmiennoprzecinkowe. #8 jest kodem Backspace – gdybyś usunął kod tego znaku, to niemożliwe było by kasowanie zawartości Edit. Autor: Iskar

Czytaj więcej

Jak umożliwić ruszanie ikonami w TListView jak na pulpicie?

W sekcji private naszej formy, na której jest TListView umieszczamy dwie zmienne:

Następnie do zdarzeń OnMouseDown, OnMouseMove i OnMouseUp naszego ListView’a podpinamy kolejne procedury: (w przykładzie główna forma nazywa się TfrmTest, a nasz ListView lvTest)

Autor: Kkkas

Czytaj więcej

Jak sortować kolumny TListView w układzie raportu?

W Inspektorze Obiektów dla komponentu TListView ustawiamy

Deklarujemy dwie zmienne globalne

W zdarzeniach onColumnClick i OnCompare wprowadzamy poniższe linie kodu

Po kliknięciu na tytule dowolnej kolumny sortujem całą zawartość raportu TListView A do Z a po ponownym kliknieciu w tą samą kolumnę zmienimy kierunek sortowania na przeciwny. Metoda działa dla każdej kolumny Autor: Oksal

Czytaj więcej

Jak do TListView dodać programowo item?

Kod z helpa Delphi. Zmiana nazwy w ListItem.Caption := Names[I][0]; Autor: Toster

Czytaj więcej

Co zrobić, abym mógł używać polskie litery w Delphi?

Należy dodać odpowiednią wartość w rejestrze. Z menu Start wybierz Uruchom, wpisz regedit. W edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Borland/Delphi/7.0/Editor/Options. Z menu Edycja wybierz Nowy/Wartość ciągu. Nadaj nowej wartości nazwę NoCtrlAltKeys. Dwukrotnie kliknij na nowo dodaną wartość oraz wpisz w oknie cyfrę 1. Gotowe. Możesz też ściągnąć ze strony Borlanda odpowiedni klucz rejestru: http://www.borland.pl/download/pl_key.shtml Wystarczy go […]

Czytaj więcej