Podczas tej lekcji omówimy różne typy zmiennych. Zwykle używane Integer czy String możemy zastąpić innymi w zalezności od zapotrzebowania.

1. Zmienne liczbowe (całkowite) :

Integer -2147483648..2147483647
Cardinal 0..4294967295
Shortint -128..127
Smallint -32768..32767
Longint -2147483648..2147483647
Int64 -2^63..2^63-1
Byte 0..255
Word 0..65535
Longword 0..4294967295

2. Zmienne liczbowe (rzeczywiste) :

Real 5.0 x 10^-324 .. 1.7 x 10^308
Real48 2.9 x 10^-39 .. 1.7 x 10^38
Single 1.5 x 10^-45 .. 3.4 x 10^38
Double 5.0 x 10^-324 .. 1.7 x 10^308
Extended 3.6 x 10^-4951 .. 1.1 x 10^4932
Comp -2^63+1 .. 2^63 –1
Currency -922337203685477.5808.. 922337203685477.5807

3. Zmienne tekstowe :

ShortString max. 255 znaków
AnsiString max. -2^31 znaków
WideString max. -2^30 znaków

Zmiennej String możemy również przypisać określoną przez nas liczbę znaków np.

4. Zmienna pojedynczego znaku :
Pojedynczy znak możemy zapisać dzięki zmiennej Char.

5. Zmienna włączony / wyłączony :
W tej zmiennej ustawiamy czy ma być włączone (True) lub wyłączone (False). np.

czyli Jeżeli Button1 będzie aktywny wtedy napisz TAK.

Autor: Nakiel